Πέμπτη, 08 Μάρτιος 2012 11:52

Η ALLIANZ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Η Allianz θα αποδεχθεί την προσφορά της Ελλάδας για εθελοντική ανταλλαγή των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου. Μετά από διεξοδική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο της AllianzSE αποφάσισε ότι η ανταλλαγή είναι οικονομικά βιώσιμη για τον Όμιλο Allianz.

 

«Η αναδιάρθρωση του χρέους της Ελλάδας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την επίλυση των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η χώρα,» δήλωσε ο MichaelDiekmann, διευθύνων σύμβουλος της AllianzSE. «Μαζί με τις τεράστιες προσπάθειες που καταβάλλονται από την Ελλάδα, από άλλες υπερχρεωμένες χώρες και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό θα διαδραματίσει καίριο ρόλο στη σταθεροποίηση της ζώνης του ευρώ, τόσο προς όφελος των πελατών μας όσο και των επενδυτών. Μία ευρεία αποδοχή της πρότασης για αναδιάρθρωση του χρέους αποτελεί ένα θετικό μήνυμα για την Ελλάδα και τις κεφαλαιαγορές.»

 

Έως το τέλος του 2011, ο Όμιλος Allianz είχε προβεί σε απομείωση των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου ονομαστικής αξίας 1,3 δισ. ευρώ στο 24,7% της αξίας τους. Έπειτα από τις απομειώσεις, ο Όμιλος Allianz σήμερα έχει στην κατοχή του 310 εκ. ευρώ σε Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου. Η πρόταση ανταλλαγής της 24ης Φεβρουαρίου 2012 επιτρέπει σε ιδιώτες επενδυτές τη μετατροπή των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου που έχουν στην κατοχή τους σε νέα ελληνικά ομόλογα (31,5% της αρχικής ονομαστικής αξίας), καθώς και των τίτλων EFSF διάρκειας έως 2 έτη (15% της αρχικής ονομαστικής αξίας). Η Allianz είναι μέλος της διοικούσας επιτροπής Ιδιωτών Πιστωτών-Επενδυτών για την Ελλάδα (PrivateCreditor-InvestorCommitteePCIC)

 

Η Allianz Ελλάδος συμμετέχει εθελοντικά στο πρόγραμμα ανταλλαγής, στηρίζοντας έμπρακτα τις προσπάθειες αναδιάρθρωσης του Ελληνικού χρέους, με ομόλογα ονομαστικής αξίας 300 εκ. ευρώ.