Τρίτη, 28 Μαϊ 2013 08:55

ΑΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ: €12,2 ΕΚ. ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΟ Α' ΤΡΙΜΗΝΟ

Η ΑΤΕ Ασφαλιστική ξεκίνησε ελπιδοφόρα το 2013, εμφανίζοντας κατά το α’ τρίμηνο κέρδη ύψους €12,2 εκ. μετά από φόρους, έναντι κερδών μετά από φόρους €9,8 εκ. της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 24,5%.

Η αύξηση των κερδών σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό α' τρίμηνο του 2012 οφείλεται κυρίως στη μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 19%, ενώ μειωμένες κατά 6,8% ήταν και οι δαπάνες του προσωπικού.

Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων της εταιρίας για το α’ τρίμηνο του 2013 ανήλθε στο ύψος των €37,2 εκ. έναντι €41,4 εκ. της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, μειωμένη κατά 10%.

Σημειώνεται ότι η συνολική μείωση των ασφαλίστρων της αγοράς για το ίδιο διάστημα ανήλθε στο 13,2%.

Η μείωση της παραγωγής οφείλεται κυρίως στον Κλάδο Ζωής και ειδικότερα στα Ομαδικά Αποταμιευτικά Προγράμματα, που λόγω της οικονομικής συγκυρίας υφίστανται μεγάλες πιέσεις, ενώ στον κλάδο αυτοκινήτων και στους λοιπούς κλάδους, η μείωση της παραγωγής ασφαλίστρων δεν ξεπερνά το 3%, με τάσεις σταθεροποίησης.

Το σύνολο των αποζημιώσεων για την αναφερόμενη περίοδο ανήλθε στο ύψος των €26 εκ. έναντι €31,6 εκ. της αντίστοιχης περυσινής περιόδου (-17,6%).

Η καθαρή θέση της εταιρίας, μετά και την ανακεφαλαιοποίηση που έγινε στις 08.03.2013 από το βασικό μέτοχο, την Τράπεζα Πειραιώς, διαμορφώθηκε την 31.3.2013 στο ύψος των €33,5 εκ.

Οι εξαιρετικές αυτές επιδόσεις, καθώς και η πορεία της εταιρίας κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους, παρά το δυσμενές κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν από τη Διοίκηση για το 2013, τόσο από πλευράς ύψους ασφαλίστρων όσο και από πλευράς αποτελεσμάτων.