Παρασκευή, 07 Σεπτέμβριος 2012 08:40

ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ: ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ 18,85% ΤO A' ΕΞΑΜΗΝΟ 2012

Ο κ. Νικόλαος Μακρόπουλος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Ευρώπη ΑΕΓΑ, στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας συμμετέχει η Εθνική ΑΕΕΓΑ, ανακοίνωσε ότι, παρά τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική αγορά, οι προσπάθειες της Διοίκησης για υγιή αύξηση της παραγωγής και αντίστοιχα μείωση του λειτουργικού κόστους έχουν αρχίσει να αποδίδουν.

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη για το Α' εξάμηνο του 2012 ανήλθαν σε €973.737,78, ενώ τα καθαρά κέρδη προ φόρων της εταιρίας για το Α' εξάμηνο του 2012 ανήλθαν σε €926.066,12, εμφανίζοντας αύξηση κατά 18,85% σε σχέση με εκείνα της αντίστοιχης περιόδου του 2011, τα οποία ανήλθαν σε €779.200,51.

Το τεχνικό αποτέλεσμα ήταν κερδοφόρο και εξαιρετικά ικανοποιητικό και ανήλθε σε €1.277.702,39, έναντι €1.070.068,21 για την αντίστοιχη περίοδο του 2011, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 19,40%.

Το combinedlossratio της εταιρίας για το Α' εξάμηνο του 2012 ανήλθε σε 82,36%.

Οι επενδύσεις και τα χρηματικά διαθέσιμα της εταιρίας για το Α' εξάμηνο του 2012 εκ €9.027.992,03 υπερκαλύπτουν κατά 172,54% το σύνολο των ασφαλιστικών προβλέψεων του Α' εξαμήνου του 2012, ενώ τα ελεύθερα αποθεματικά για την αντίστοιχη περίοδο ανήλθαν σε €3.786.660,48.

Η συνολική παραγωγή της εταιρίας για το Α' εξάμηνο του 2012 ανήλθε σε €5.313.164,44, έναντι 4.618.526,41 της αντίστοιχης περιόδου του 2011, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 15,04%.

Η συμμετοχή του κλάδου Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων για το Α' εξάμηνο του 2012 ανήλθε σε ποσοστό 29,10% επί της συνολικής παραγωγής της αντίστοιχης περιόδου.

Η εταιρία θέτει ως προϋπόθεση για την ανάπτυξη του κλάδου Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων τη σωστή τιμολόγηση, διασφαλίζοντας έτσι την ορθή αποθεματοποίηση και φερεγγυότητά της.

Ο δείκτης γενικών εξόδων της εταιρίας για την περίοδο του Α' εξαμήνου του 2012 ανήλθε σε ποσοστό 13,64% επί της συνολικής παραγωγής, έναντι ποσοστού 16,43% για την αντίστοιχη περίοδο του 2011, παρουσιάζοντας μείωση σε ποσοστό κατά 16,98%.

Πρωταρχικός στόχος της Ευρώπη ΑΕΓΑ είναι η άμεση καταβολή αποζημιώσεων, γεγονός το οποίο έδωσε τη δυνατότητα στην εταιρία να περιορίσει τις εκκρεμείς ζημίες του Α' εξαμήνου του 2012 στον μεν κλάδο Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων σε €616.105,00 και στους Λοιπούς κλάδους σε €1.744.639,83.

Η Ευρώπη ΑΕΓΑ, προσαρμοζόμενη πλήρως στις νέες απαιτήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, αλλά και του νέου πλαισίου που θέτει το SolvencyII, θα συνεχίσει να αναπτύσσεται σε υγιείς βάσεις, με στόχο την αύξηση της κερδοφορίας της.