Πέμπτη, 15 Οκτώβριος 2015 11:49

INTERLIFE: ΜΕΓΑΛΗ ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2015

Μεγάλη αύξηση κατά 29,45% στην παραγωγή Εγγεγραμμένων Ασφαλίστρων κατέγραψε η Interlife Ασφαλιστική το α’ εξάμηνο του 2015 έναντι του αντίστοιχου α’ εξαμήνου του 2014, παρά τη μείωση που υπέστη ο Κλάδος κατά 9,1% την αντίστοιχη περίοδο. Τα Δεδουλευμένα Ασφάλιστρα αυξήθηκαν αντίστοιχα κατά 17,92%.
Η Interlife, σε αντίθεση με το γενικότερο οικονομικό κλίμα της περιόδου που διανύουμε, κατέγραψε επίσης εντυπωσιακή αύξηση του Ανθρώπινου Δυναμικού της κατά 11,22% από την 1/1/2015.
Άνοδος σημειώθηκε επίσης και στα υπόλοιπα μεγέθη της εταιρίας με το σύνολο του Ενεργητικού να αυξάνεται κατά 7,25%, το σύνολο των Επενδύσεων & Διαθεσίμων κατά 6,19% ανερχόμενο στο ποσό των €125,77 εκ., ενώ τα Ίδια Κεφάλαια παρέμειναν στα ίδια επίπεδα, λόγω και της διανομής Μερίσματος στους μετόχους ποσού €0,03 ανά μετοχή, σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Οι Καθαρές Αποζημιώσεις (συμπεριλαμβανομένης της μεταβολής Ασφαλιστικών Προβλέψεων) αυξήθηκαν κατά 81,71%, ενώ, αντίθετα, παρά την αύξηση του προσωπικού τα Λειτουργικά και λοιπά Έξοδα μειώθηκαν κατά 12%, επιβεβαιώνοντας για μία ακόμα φορά τόσο τη συνέπεια της εταιρίας απέναντι στους πελάτες της όσο και τη συνετή διαχείριση των εξόδων της.
Η Interlife κατέγραψε για μία ακόμα περίοδο Κέρδη προ Φόρων ύψους €1,27 εκ., όπως ανελλιπώς κάνει τα τελευταία 7 χρόνια. Ο περιορισμός των Κερδών, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014 οφείλεται, κυρίως, στην τοποθέτηση της εταιρίας σε υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης χρηματοοικονομικά προϊόντα με ελαχιστοποιημένο κίνδυνο. Η επιλογή αυτή κρίθηκε επιβεβλημένη και λόγω του επερχόμενου την 1/1/2016 νέου θεσμικού πλαισίου στον Ασφαλιστικό Κλάδο (Solvency II).
Τέλος, ο Δείκτης Φερεγγυότητας παρέμεινε στο 5, αμετάβλητος σε σχέση με την 31/12/2014, και ένας από τους υψηλότερους δείκτες της Ασφαλιστικής Αγοράς.